Viipurin Urheilijat ry:n säännöt

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1. Yhdistyksen, joka on perustettu heinäkuun 10. päivänä 1918 ja jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on Viipurin Urheilijat r.y. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2. Seuran toimintaohjelmaan kuuluvat yleisurheilu, hiihto, kävelyurheilu, kuntourheilu ja veteraaniurheilu. Tarkoituksenmukaisen toiminnan aikaansaamiseksi jakaantuu seura tarvittaviin jaostoihin, joiden puheenjohtajat osallistuvat hallituksen kokouksiin puhevaltaisina, mutta eivät äänivaltaisina jäseninä. 

3. Seuran tarkoituksena on työskennellä toimintaohjelmaan kuuluvissa lajeissa määrätietoisesti sekä nuorisotyön, huippu-urheilun sekä kuntourheilun parhaaksi I) järjestämällä tilaisuuksia mainittujenurheilulajien harrastamiseen II) innoittamalla ja hankkimalla uusia jäseniä näiden lajien harrastamiseen ja III) työskentelemällä hyvän seurahengen juurruttamiseksi ja ylläpitämiseksi jäsenistössään. Päämääräänsä seura pyrkii toimeenpanemalla harjoituksia, kilpailuja, näytöksiä, juhlia ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia. 


II Seuran jäsenet 

4. Seuran jäsenet ovat toimivia jäseniä ja kunniajäseniä. Seuran toimivaksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen yksimielisesti hyväksymä hyvämaineinen ja amatööriurheilijaksi luettava, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja niiden keskusjärjestöjen päätöksiä ja sääntöjä, joihin seura kuuluu, suorittamalla seuran kullekin vuodelle erikseen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi seura voi hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 saapuvilla olleista jäsenistä, kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavalla tavalla ovat toimineet seuran hyväksi tai tukeneet sen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsuttu vapautetaan jäsenmaksustaan ja hänellä on seuran kokouksissa äänioikeus, paitsi jos kutsuttu henkilö ei ole ennestään seuran toimiva jäsen, jolloin hänellä ei ole äänioikeutta. Hallituksella on oikeus vapauttaa toimiva jäsen jäsenmaksun suorittamisesta, milloin erityiset syyt tekevät sen tarpeelliseksi. 

5. Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, sen virkailijan antamia oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo yleisiä lakeja, toimii hyvien tapojen ja seuran tarkoitusperien vastaisesti tai tuottaa seuralle vahinkoa, voi hallitus erottaa seuran jäsenyydestä. Jäsen, joka ei kahden (2) toimintavuoden kuluessa ole vuosimaksua suorittanut, katsotaan seurasta eronneeksi. Edellä mainitusta hallituksen päätöksestä voidaan hallitukselle jätettävällä valtakirjalla valittaa seuran yleiselle kokoukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jäsen, joka muuten haluaa erota seuran jäsenyydestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle. Sitten kun hänen todetaan täyttäneen seuran jäsenyydestä johtuneen velvollisuutensa ja muut mahdolliset sitoumuksensa seuraa kohtaan, olkoon hän seuran jäsenyydestä vapaa. 


III Kokoukset 

6. Seura pitää toimintavuoden aikana yhden varsinaisen kokouksen. Kokous on pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja aikaisintaan maaliskuun 1. päivänä. Kokouskutsu julkaistaan seuran Internet-kotisivuilla sekä lähetetään seuran jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - esitetään ja käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus - esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastus edelliseltä vuodelta sekä vahvistetaan tilinpäätös - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle - käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle - päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle - valitaan seuran puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana - määritellään seuran hallituksen jäsenmäärän koko, jonka tulee olla 5-9. Todetaan erovuoroiset ja päätetään kuinka monta heidän tilalleen valitaan edellä mainitun koon määräämissä rajoissa. - valitaan hallituksen jäsenet - valitaan jaostojen puheenjohtajat - valitaan toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilöt - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat - käsitellään seuran jäsenten esittämät asiat, mikäli asia on esitetty kirjallisesti ennen kokouskutsun lähettämistä - mahdollinen sääntöjen muuttaminen 

7. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin seuran hallitus niin päättää, tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Tällöin on hallitus velvollinen kutsumaan seuran kokouksen koolle viimeistään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Muista kuin varsinaisesta kokouksesta on hallituksen annettava tieto vähintään 7 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu seuran nettisivuilla sekä lähettämällä se seuran jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos kokouksessa on esillä kysymys seuran sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä, on tämä mainittava kokouskutsussa. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenten tietoon hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. 

8. Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenten valintaa, sääntöjen muutos- ja lisäehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Muut äänestykset ovat avoimia, ellei viisi äänivaltaista kokouksen osanottajaa vaadi suljettua lippuäänestystä. Päätöksentekoon saavat ottaa osaa vain 18 vuotta täyttäneet, edellisen toimintavuoden jäsenmaksun suorittaneet toimivat jäsenet. 


IV Seuran asioiden hoitamien 

9. Seuran hallituksen muodostavat kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava seuran puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valittavat jäsenet. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen pitää valita sihteeri. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat virkailijat voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, jos yli puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen jäsenten erotessa toimitetaan täytevaali seuran lähinnä seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun eroaminen on seuralle ilmoitettu. 

10. Hallituksen tehtävä on - hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet - päättää seuran kokousten koollekutsumisesta - valmistaa seuran kokoukselle esitettävät asiat ja toimeenpanna sen tekemät päätökset - pitää seuran jäsenluetteloa - hoitaa huolellisesti seuran omaisuutta ja pitää seuran tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa - laatia seuran vuosikertomus ja tilikertomus - ottaa palvelukseen ja erottaa seuran toimihenkilöt ja määrittää heidän tehtävänsä - valvoa, että seuran toimihenkilöt täyttävät velvollisuutensa - pitää seuran ennätys- ja muita luetteloita - myöntää seuran edustajille oikeuden edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa - suorittaa muut sille kuuluvat tehtävät 

11. Seuran virkailijoina toimivat puheenjohtaja, jaostojen puheenjohtajat sekä hallituksen valitsema varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä hallituksen mahdollisesti muihin tehtäviin nimeämät henkilöt, jotka ovat toiminnastaan hallitukselle vastuunalaisia. Virkailijat toimivat hallituksen laatiman tehtävänjaon puitteissa siten, että seuran asioita hoidetaan lakeja ja seuran sääntöjä noudattaen mahdollisimman tehokkaasti. Seuran toimihenkilöille suoritettavat korvaukset määrää hallitus. 

12. Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. 

13. Seuran nimen allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai toiminnanjohtajan kanssa.


V Muita määräyksiä 

14. Näiden sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle. Jos hallitus tällöin yksimielisesti vastustaa esitettyä muutos- tai lisäysehdotusta, on se rauennut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidettävän yleisen kokouksen päätettäväksi, joissa kummassakin kokouksessa esityksen on tullakseen hyväksytyksi saatava 2/3 ääntenenemmistö ja joissa jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa.

15. Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä yleisessä kokouksessa samalla tavalla ja ääntenenemmistöllä kuin se edellisessä pykälässä on sanottu. Seuran purkautuessa seuran omaisuus ja sillä olevat palkintokokoelmat on luovutettava yleisurheilun edistämiseksi Suomessa sille yhdistysrekisteriin merkitylle järjestölle, jonka lopullisen purkamispäätöksen tehnyt seuran kokous päättää. 

16. Muussa suhteessa noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.